تعرفه خطوط


 کلیه قیمت ها به ریال می باشد
  • قيمت خطوط اختصاصي 1000

نمايندگان ويژه نمايندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره رديف
سفارشي غيرسفارشي سفارشي غيرسفارشي سفارشي غيرسفارشي
200,000 105,000 300,000 150,000 350,000 190,000 14 1000XXXXXXXXXX 1
550,000 280,000 650,000 350,000 750,000 400,000 13 1000XXXXXXXXX 2
1,000,000 500,000 1,300,000 700,000 1,400,000 750,000 12 1000XXXXXXXX 3
2,000,000 1,000,000 2,500,000 1,350,000 2,700,000 1,500,000 11 1000XXXXXXX 4
3,000,000 1,300,000 3,700,000 1,700,000 4,000,000 1,800,000 10 1000XXXXXX 5
4,000,000 2,000,000 4,800,000 2,450,000 5,000,000 2,600,000 9 1000XXXXX 6
5,500,000 2,500,000 6,500,000 3,500,000 7,000,000 3,500,000 8 1000XXXX 7
30,000,000 34,000,000 36,000,000 7 1000XXX 8
55,000,000 59,000,000 65,000,000 6 1000XX 9

  • قيمت خطوط اختصاصي 3000

نمايندگان ويژه نمايندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره رديف
105,000 150,000 190,000 14 3000XXXXXXXXXX 1
700,000 900,000 950,000 12 3000XXXXXXXX 2
800,000 1,100,000 1,200,000 10 3000XXXXXX 3
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 9 3000XXXXX 4
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 8 3000XXXX 5

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غير رند نمي باشد


  • قيمت خطوط اختصاصي 2000

نمايندگان کاربران تعداد ارقام رديف
سفارشي غير سفارشي سفارشي غير سفارشي
خيلي رند رند نيمه رند غيررند خيلي رند رند نيمه رند غيررند
استعلام شود 3,500,000 3,000,000 2,400,000 1,900,000 استعلام شود 3,700,000 3,200,000 2,700,000 2,200,000 12 1
استعلام شود 9,900,000 6,800,000 4,700,000 3,700,000 استعلام شود 10,000,000 7,000,000 5,000,000 4,000,000 10 2
استعلام شود 14,000,000 9,900,000 7,700,000 6,700,000 استعلام شود 15,000,000 10,000,000 8,000,000 7,000,000 9 3
استعلام شود 24,000,000 15,000,000 13,500,000 15,000,000 استعلام شود 25,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 8 4
    قيمت خطوط 9 رقمي و 8 رقمي خيلي رند (مثلا 20002222 ) بايد توسط اوپراتور استعلام گردد

  • قيمت خطوط اختصاصي 5000

قيمت خطوط اختصاصي 5000 بايد توسط اوپراتور استعلام گردد


  • قيمت خطوط اختصاصي خط ثابت
  نمايندگان ويژه نمايندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره رديف
900,000 1,100,000 1,200,000 10 021XXXXXXXX 1
4,500,000 5,400,000 5,800,000 7 021XXXXX 2
5,500,000 6,500,000 6,900,000 6 021XXXX 3

  • قيمت خطوط مجازي

  • خطوط مجازي : اين خطوط براي ارسال و دريافت فکس و تلفن گويا مي باشند
نمايندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره رديف
رند نيمه رند غير رند رند نيمه رند غير رند
4,300,000 3,200,000 1,400,000 5,000,000 3,500,000 1,500,000 8 24521XXX 1

  • تعرفه شماره هاي اختصاصي غيرمتناظر با تلفن ثابت

قيمت خطوط اختصاصي غيرمتناظر 21000 بايد توسط اوپراتور استعلام گردد

 

کاربری

گذرواژه

جهت ورود به پنل نمایشی از نام کاربری demo و رمز عبور demo استفاده کنید.

ورود به پنل